INFORMAZIO INSTITUZIONALA

Erakundearen organigramari, eginkizunei, estatutuei eta barne-antolamendurako araudiari buruzko informazioa eskaintzen du, bai eta goi-kargudunei eta behin-behineko langileei buruzkoa ere.

Erakundeari buruzko oinarrizko datuak

 • BLHren erakunde-antolamendua ezagutzeko, komeni da aurretik historiara hurbiltzea: bizkaikohistoria.com

  Espainiako Konstituzioaren lehen xedapen gehigarriarekin, Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 3., 24. eta 37. artikuluekin eta Lurralde Historikoei buruzko Legearen 7.1.a artikuluarekin bat etorriz, Bizkaiko Lurralde Historikoak bere burua antolatzeko ahalmena du eta askatasunez antolatzen ditu bere erakundeak.

  Bizkaiko Lurralde Historikoko erakundeen hautapenari, antolaketari, araubideari eta jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauak antolaketa bitarra ezartzen du; horren arabera, Foru Administrazioko organo gorenak honako hauek dira:

  BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

  BizkaikoForu Aldundia: foru organo betearazlea, Bizkaiko gobernua eta administrazioa bere gain hartzen dituena. Kide hauek ditu: ahaldun nagusia (Batzar Nagusiek hautatua) eta gehienez hamar foru diputatu; horien zuzendaritzapean daude foru sailak.

  Foru-diputatuetako bakoitzak ahalmena du Foru Aldundiari bere saileko goi-kargudunak izendatzeko eta kargutik kentzeko proposamena egiteko.

  Foru Aldundiaren goi-kargudunak zuzendari nagusiak dira, zeinak dekretuz izendatu eta kargutik kentzen diren. Bizkaiko Foru Aldundiarekin duten zerbitzu-harremana, berriz, aldi baterakoa da.

  BATZAR NAGUSIAK

  Batzar Nagusiak dira Bizkaian dagoen erakunde gorena. Bizkaitar guztiak ordezkatzen dituen organoa dira Batzar Nagusiak, Bizkaiko parlamentua moduko zerbait.

  Batzar Nagusiak legegintzako organoa dira, legeak egiten dituzte (foru-arauak);

  Foru Aldundia organo betearazlea da, arau horiek garatzen dituena.

  Batzar Nagusiak 4 urtean behin aukeratzen dira, foru-hauteskundeetan. Bizkaitarrek botoa emanez parte hartzen dute hauteskundeotan. Guztira 51 pertsona aukeratzen dira. Osaketa

  Batzar Nagusietako ordezkari politikoei batzarkide deitzen zaie, baita ahaldun ere.

  Hauteskundeetarako 4 zatitan banatzen da Bizkaia, 4 foru-barrutitan. Eta bakoitzean barruti horri dagozkion batzarkideak aukeratzen dira, 51 batzarkideak aukeratu arte.

  1. Bilboko barrutia: 15 batzarkide aukeratzen ditu
  2. Busturia-Uribeko barrutia: 13 batzarkide aukeratzen ditu
  3. Enkarterriko barrutia: 13 batzarkide aukeratzen ditu
  4. Durango-Arratiako barrutia: 10 batzarkide aukeratzen ditu

  Batzar Nagusien egoitza nagusia Gernikan dago. Bertako Batzar Etxean. Han egiten dira osoko bilkurak.
  Batzar Nagusiek beste egoitza batzuk ere badituzte:

  • Egoitza administratibo bat, Bilbon
  • Egoitza instituzional bi: Batzar Etxea (Abellanedan) eta Gerediaga (Abadiñon).

  Batzar Nagusien ardura hau da:

  • Arauak egitea lurralde historikoen eskumenekoak diren gaietan:
   • jabari publikoko ondasunen, ondare-ondasunen eta ondasun komunalen araubidea
   • udalerrien eta udalez gaindiko erakundeen mugapeak
   • basoak
   • obra publikoak
  • Ahaldun Nagusia aukeratzea
  • Aurrekontuak onartzea (Aldundiak proposamena egiten dio)
  • Aldundiak egiten duen lana kontrolatzea

  Batzar Nagusiek beren web orria dute, zeinera Bizkaiko Foru Aldundiaren web orriaren bidez sartu daitekeen. Bertan, informazio hau argitaratuta dago: zer organo dituzten, zer jarduera egiten duten, bileren gai-zerrenda eta bilera-aktak edo erabakiak.

 • Otsailaren 13ko 1987/3. Foru Arauak Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Organoen hautapen, antolaketa, erregimen eta funtzionamenduari buruzko gaiak erregulatzen ditu.

  1987/3. Foru Arauaren arabera, Bizkaiko Foru Aldundia sailetan eta zuzendaritza nagusitan antolatzen da, Ahaldun Nagusiaren 2019ko uztailaren 1eko 101/2019 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera (dekretu horrek Bizkaiko Foru Aldundiaren Sailak zein haien jardun-eremu eta eginkizunak ezartzen ditu, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 2019ko irailaren 3ko 128/2019 Foru Dekretuak aldatu zuen).

  Organigrama honek sailak, zuzendaritza nagusiak eta sail bakoitzari atxikitako foru-erakundeak erakusten ditu, indarrean dauden egitura organikoen arabera.

  Ondoren, Bizkaiko Foru Aldundiaren sailen organigramak eta eginkizunak kontsultatu daitezke. Organigrama eta eginkizunok sailen egitura organikoei buruzko araudien bidez ezartzen dira, eta araudiok, berriz, foru-dekretuen bidez onesten dira.

  OHARRA: argitaratuta dagoen informazioa gaur egun indarrean dauden Foru Dekretuena da.

  SAILA ORGANIGRAMA EGINKIZUNAK
  Ahaldun Nagusiaren mendeko organoak pdf doc
  Herri Administrazioa eta Erakunde Harremanak pdf doc
  Ekonomia sustapena pdf doc
  Ogasuna eta Finantza pdf doc
  Euskara, Kultura eta Kirola pdf doc
  Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala pdf doc
  Gizarte Ekintza pdf doc
  Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna pdf doc

  Garraioak eta mugikortasun jasangarria  

  pdf doc
  Azpiegiturak eta lurralde garapena pdf doc

  Gainera, Bizkaiko Foru Aldundiaren egitura organiko forala kontsultatu daiteke.

 • Gobernu Kontseilua Bizkaiko Foru Aldundiaren kide anitzeko zuzendaritza-organo gorena da; haren funtzionamendua Bizkaiko Foru Aldundiaren maiatzaren 31ko 100/2016 Foru Dekretuan arautzen da (BAO, 105. zk., 2016ko ekainaren 2koa)  Gainera, Bizkaiko Foru Aldundiak baditu kide anitzeko beste organo batzuk, foru-araudiaren bidez arautuak.

  Bidaia-sariak eta ordainsariak:

  1. BFAren zerbitzuan dauden eta BFAren kide anitzeko organo bateko kideak diren langileak.

   Ordainsariak: Ez dago aparteko ordainsaririk, hileko ordainsariaren barne dagoelako.

   Bidaia-sariak: Zerbitzua egiteagatik (joan-etorriak, kide anitzeko organoetan parte hartzea) jaso beharreko kalte-ordainak direla-eta, aplikatu beharrekoa da, beti, kalte-ordainei buruzko Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 2ko 16/1993 Dekretua (EHAA, 39. zk., otsailaren 26koa), zeina honako manu hauek aldatu duten: abenduaren 19ko 515/1995 Dekretuak (EHAA, 246. zk., abenduaren 28koa), martxoko 31ko 63/1998 Dekretuak (EHAA, 79. zk., apirilaren 30ekoa), abenduaren 19ko 267/2000 Dekretuak (EHAA, 249. zk., abenduaren 30ekoa), ekainaren 13ko 121/2006 Dekretuak (EHAA, 122. zk., 2016ko ekainaren 28koa) eta BFAko Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiaren otsailaren 14ko 78/2005 Ebazpenak (zerbitzuaren ziozko kalte-ordainak ordaintzeko jarraibideei buruzkoa) eta uztailaren 3ko 404/2006 Ebazpenak (zerbitzuaren ziozko kalte-ordainen zenbatekoak eguneratzeari buruzkoa).

  2. BFAren kide anitzeko organoetako kide diren kargu publiko foralak.

   Ordainsariak: Ez dago aparteko ordainsaririk, hileko ordainsariaren barne dagoelako.

   Bidaia-sariak: Zerbitzua dela-eta ez da aplikatu behar lehen adierazitako araudia, foru-enplegatu publikoei zuzenduta baitago. Dena den, sortutako benetako gastuen ordaina jasotzeko eskubidea izango dute, betiere behar bezala justifikatzen badituzte gastuok (joan-etorriak...). Gainera, arloko foru-araudi espezifikorik ez dagoenez, modu analogikoan aplikatuko da Eusko Legebiltzarraren ekainaren 26ko 1/2014 Legea (Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien Interes Gatazkak Arautzen dituena), zeinaren 15.3 artikuluan hau xedatzen den berariaz:  Baldin eta organo edo entitateen bileretako parte hartzeak edo asistentziak errekonozituta badauka dieta edo antzeko beste kontzeptu bat jasotzeko eskubidea, zenbatekoa zuzenean Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusian sartuko du organismo, sozietate edo entitateak. Gure kasuan, Foru Ogasunean.

Foru Aldundiaren Goi-kargudunak eta behin behineko langileak

Foru entitateak