INFORMAZIO INSTITUZIONALA

Erakundearen organigramari, eginkizunei, estatutuei eta barne-antolamendurako araudiari buruzko informazioa eskaintzen du, bai eta goi-kargudunei eta behin-behineko langileei buruzkoa ere.

Erakundeari buruzko oinarrizko datuak

 • BLHren erakunde-antolamendua ezagutzeko, komeni da aurretik historiara hurbiltzea: bizkaikohistoria.com

  Espainiako Konstituzioaren lehen xedapen gehigarriarekin, Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 3., 24. eta 37. artikuluekin eta Lurralde Historikoei buruzko Legearen 7.1.a artikuluarekin bat etorriz, Bizkaiko Lurralde Historikoak bere burua antolatzeko ahalmena du eta askatasunez antolatzen ditu bere erakundeak.

  Bizkaiko Lurralde Historikoko erakundeen hautapenari, antolaketari, araubideari eta jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauak antolaketa bitarra ezartzen du; horren arabera, Foru Administrazioko organo gorenak honako hauek dira:

  BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

  BizkaikoForu Aldundia: foru organo betearazlea, Bizkaiko gobernua eta administrazioa bere gain hartzen dituena. Kide hauek ditu: ahaldun nagusia (Batzar Nagusiek hautatua) eta gehienez hamar foru diputatu; horien zuzendaritzapean daude foru sailak.

  Foru-diputatuetako bakoitzak ahalmena du Foru Aldundiari bere saileko goi-kargudunak izendatzeko eta kargutik kentzeko proposamena egiteko.

  Foru Aldundiaren goi-kargudunak zuzendari nagusiak dira, zeinak dekretuz izendatu eta kargutik kentzen diren. Bizkaiko Foru Aldundiarekin duten zerbitzu-harremana, berriz, aldi baterakoa da.

  BATZAR NAGUSIAK

  Batzar Nagusiak dira Bizkaian dagoen erakunde gorena. Bizkaitar guztiak ordezkatzen dituen organoa dira Batzar Nagusiak, Bizkaiko parlamentua moduko zerbait.

  Batzar Nagusiak legegintzako organoa dira, legeak egiten dituzte (foru-arauak);

  Foru Aldundia organo betearazlea da, arau horiek garatzen dituena.

  Batzar Nagusiak 4 urtean behin aukeratzen dira, foru-hauteskundeetan. Bizkaitarrek botoa emanez parte hartzen dute hauteskundeotan. Guztira 51 pertsona aukeratzen dira. Osaketa

  Batzar Nagusietako ordezkari politikoei batzarkide deitzen zaie, baita ahaldun ere.

  Hauteskundeetarako 4 zatitan banatzen da Bizkaia, 4 foru-barrutitan. Eta bakoitzean barruti horri dagozkion batzarkideak aukeratzen dira, 51 batzarkideak aukeratu arte.

  1. Bilboko barrutia: 15 batzarkide aukeratzen ditu
  2. Busturia-Uribeko barrutia: 13 batzarkide aukeratzen ditu
  3. Enkarterriko barrutia: 13 batzarkide aukeratzen ditu
  4. Durango-Arratiako barrutia: 10 batzarkide aukeratzen ditu

  Batzar Nagusien egoitza nagusia Gernikan dago. Bertako Batzar Etxean. Han egiten dira osoko bilkurak.
  Batzar Nagusiek beste egoitza batzuk ere badituzte:

  • Egoitza administratibo bat, Bilbon
  • Egoitza instituzional bi: Batzar Etxea (Abellanedan) eta Gerediaga (Abadiñon).

  Batzar Nagusien ardura hau da:

  • Arauak egitea lurralde historikoen eskumenekoak diren gaietan:
   • jabari publikoko ondasunen, ondare-ondasunen eta ondasun komunalen araubidea
   • udalerrien eta udalez gaindiko erakundeen mugapeak
   • basoak
   • obra publikoak
  • Ahaldun Nagusia aukeratzea
  • Aurrekontuak onartzea (Aldundiak proposamena egiten dio)
  • Aldundiak egiten duen lana kontrolatzea

  Batzar Nagusiek beren web orria dute, zeinera Bizkaiko Foru Aldundiaren web orriaren bidez sartu daitekeen. Bertan, informazio hau argitaratuta dago: zer organo dituzten, zer jarduera egiten duten, bileren gai-zerrenda eta bilera-aktak edo erabakiak.

 • Otsailaren 13ko 1987/3. Foru Arauak Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Organoen hautapen, antolaketa, erregimen eta funtzionamenduari buruzko gaiak erregulatzen ditu.

  1987/3. Foru Arauaren arabera, Bizkaiko Foru Aldundia sailetan eta zuzendaritza nagusitan antolatzen da, Ahaldun Nagusiaren 2019ko uztailaren 1eko 101/2019 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera (dekretu horrek Bizkaiko Foru Aldundiaren Sailak zein haien jardun-eremu eta eginkizunak ezartzen ditu, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 2019ko irailaren 3ko 128/2019 Foru Dekretuak aldatu zuen).

  Organigrama honek sailak, zuzendaritza nagusiak eta sail bakoitzari atxikitako foru-erakundeak erakusten ditu, indarrean dauden egitura organikoen arabera.

  Ondoren, Bizkaiko Foru Aldundiaren sailen organigramak eta eginkizunak kontsultatu daitezke. Organigrama eta eginkizunak sailen egitura organikoei buruzko araudien bidez ezartzen dira, eta araudiok, berriz, foru-dekretuen bidez onesten dira.

  OHARRA: argitaratuta dagoen informazioa gaur egun indarrean dauden Foru Dekretuena da.

  SAILA ORGANIGRAMA EGINKIZUNAK
  Ahaldun Nagusiaren mendeko organoak pdf doc
  Herri Administrazioa eta Erakunde Harremanak pdf doc
  Ekonomia sustapena pdf doc
  Ogasuna eta Finantza pdf doc
  Euskara, Kultura eta Kirola pdf doc
  Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala pdf doc
  Gizarte Ekintza pdf doc
  Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna pdf doc
  Garraioak eta Mugikortasun Jasangarria pdf doc
  Azpiegiturak eta lurralde garapena pdf doc

  Gainera, Bizkaiko Foru Aldundiaren egitura organiko forala kontsultatu daiteke.

 • Gobernu Kontseilua Bizkaiko Foru Aldundiaren kide anitzeko zuzendaritza-organo gorena da; haren funtzionamendua Bizkaiko Foru Aldundiaren maiatzaren 31ko 100/2016 Foru Dekretuan arautzen da (BAO, 105. zk., 2016ko ekainaren 2koa)  Gainera, Bizkaiko Foru Aldundiak baditu kide anitzeko beste organo batzuk, foru-araudiaren bidez arautuak.

  Bidaia-sariak eta ordainsariak:

  1. BFAren zerbitzuan dauden eta BFAren kide anitzeko organo bateko kideak diren langileak.

   Ordainsariak: Ez dago aparteko ordainsaririk, hileko ordainsariaren barne dagoelako.

   Bidaia-sariak: Zerbitzua egiteagatik (joan-etorriak, kide anitzeko organoetan parte hartzea) jaso beharreko kalte-ordainak direla-eta, aplikatu beharrekoa da, beti, kalte-ordainei buruzko Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 2ko 16/1993 Dekretua (EHAA, 39. zk., otsailaren 26koa), zeina honako manu hauek aldatu duten: abenduaren 19ko 515/1995 Dekretuak (EHAA, 246. zk., abenduaren 28koa), martxoko 31ko 63/1998 Dekretuak (EHAA, 79. zk., apirilaren 30ekoa), abenduaren 19ko 267/2000 Dekretuak (EHAA, 249. zk., abenduaren 30ekoa), ekainaren 13ko 121/2006 Dekretuak (EHAA, 122. zk., 2016ko ekainaren 28koa) eta BFAko Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiaren otsailaren 14ko 78/2005 Ebazpenak (zerbitzuaren ziozko kalte-ordainak ordaintzeko jarraibideei buruzkoa) eta uztailaren 3ko 404/2006 Ebazpenak (zerbitzuaren ziozko kalte-ordainen zenbatekoak eguneratzeari buruzkoa).

  2. BFAren kide anitzeko organoetako kide diren kargu publiko foralak.

   Ordainsariak: Ez dago aparteko ordainsaririk, hileko ordainsariaren barne dagoelako.

   Bidaia-sariak: Zerbitzua dela-eta ez da aplikatu behar lehen adierazitako araudia, foru-enplegatu publikoei zuzenduta baitago. Dena den, sortutako benetako gastuen ordaina jasotzeko eskubidea izango dute, betiere behar bezala justifikatzen badituzte gastuok (joan-etorriak...). Gainera, arloko foru-araudi espezifikorik ez dagoenez, modu analogikoan aplikatuko da Eusko Legebiltzarraren ekainaren 26ko 1/2014 Legea (Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien Interes Gatazkak Arautzen dituena), zeinaren 15.3 artikuluan hau xedatzen den berariaz:  Baldin eta organo edo entitateen bileretako parte hartzeak edo asistentziak errekonozituta badauka dieta edo antzeko beste kontzeptu bat jasotzeko eskubidea, zenbatekoa zuzenean Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusian sartuko du organismo, sozietate edo entitateak. Gure kasuan, Foru Ogasunean.

Foru Aldundiaren Goi-kargudunak eta behin behineko langileak

 • Bizkaiko Ahaldun Nagusiaren, diputatuen eta zuzendarien dedikazio-erregimena otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauko 2. artikuluan eta hurrengoetan ezarrita dago.

  3/87 Foru Arauaren arabera, goi-karguen ordainsariak urte bakoitzeko Bizkaiko Aurrekontu Orokorretan ezarritakoaren arabera izango dira.

  Ez daude kalte-ordainik kargua edo lanpostua ustegatik azaroaren 18ko 7/2015 Foru Arauan ezarritakoaren arabera.

  Goi-karguen ordainsariei buruzko informazioa opendataBizkaia webgunean kontsultatu daiteke esteka hau erabiliz:

 • Jardueren, ondasunen eta interesen erregistro bat dago sortuta, bertan, bai Bizkaiko Foru Aldundiko kide eta Goi-kargudunen bai Bizkaiko Lurralde Historikoko aurrekontu orokorretan jasotako gainerako erakundeetako kide eta goi-kargudunen aitorpenak agertzen dira.

  Erregistro hori apirilaren 12ko 80/2011 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera sortu zen. Foru Dekretu honek, Bizkaiko Foru Aldundiko kide eta goi-kargudunen eta,Bizkaiko Lurralde Historikoko aurrekontu orokorretan jasotako gainerako erakundeetako kide eta goi-kargudunen jardueren zein ondasunen eta interesen erregistroak eta aitorpenak sortu eta arautzen ditu. Honetaz gain, Foru Dekretu hau martxoaren 22ko 57/2016 Foru Dekretuaren bitartez aldatu da.

  Jardueren erregistroak izaera publikoa du, eta Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko legedian, administrazio-prozedurarenean eta foru dekretu horretan zehazten denaren pean dago.

  Bateraezintasun-araubidea azaroaren 21eko 5/2018 Foru Arauan dago ezarrita (Bateraezintasun FA erraz irakurtzeko edizioa). Gobernamendu onerako helburuarekin, foru arau honek eguneratu eta egokitu egingo du indarrean den araudia. Foru arau honen bidez objektibotasuna zaindu nahi da foru-kargu publikodunen jardunean; dedikazioa bermatu nahi da haien eginkizunak betetzeko orduan, eta interes publikoen nagusitasuna ziurtatu nahi da. Eta, horretarako, foru-kargu publiko batean aritu bitartean interes-gatazkak arindu edo saihesteko mekanismoak ezarri nahi dira.

  Foru-arau horrek, zehazki, printzipio etiko batzuk definitzen ditu, gobernamendu onari eta herritarrekiko harremanei buruzkoak, goi-karguen funtzioak betetzeko moduan orientabidea eskaintzeko. Horrez gainera, printzipiook gauzatzeko behar diren instrumentuak ere ematen ditu, eta haietariko bat dira, hain zuzen ere, jokabide-gidak, Bizkaiko Foru Aldundiko eta foru-erakundeetako goi-karguentzat pentsatuak. Bai foru-arauak eta bai jokabide-gida hauek erakunde- eta gestio-esparrua osatzera datoz, eta xede bera dute Aldundiaren gobernamendu onari buruzko gobernantza-tresnek.

  Jokabide-gidak tresna aproposa dira bermatzeko goi-karguek era zintzo, garden, inpartzial eta arduratsu batean jardungo dutela beren eginkizunetan, eta gobernamendu onaren kultura sortzea oinarritzat duen gobernantza-eredu baten aldeko apustua dira.

  Foru arau horren 3. artikuluan hau xedatzen da: Foru-kargu publikodunen katalogoa onetsiko da. Hurrengo estekan dago eskuragarri katalogo hori: Foru-kargu publikodunen katalogoa

  Urteko ondasunen eta jardueren deklarazioak

  Bizkaiko Foru Aldundiko goi-karguen jardueren eta ondasunen deklarazioa

  Bateragarritasunak

  Goi-karguek bigarren aktibitate bat eduki nahi izan ezkero baimen bat eskatu behar dute. Goi-karguei baimendutako jarduera horien zerrenda hurrengo esteka honetan kontsultatu daiteke: Bateragarritasunak

  Bizkaiko Foru Aldundiko Kode Etikoa

  Kode Etikoa goi-kargudun guztiek sinatu dute eta hurrengo estekan eskuragarri dago: Bizkaiko Foru Aldundiko Kode Etikoa

 • Une hauetan ez dago, interesen gatazken arloan indarrean dagoen araudiarekin bat, goi-kargudunei baimenik emanda postu publiko bat utzi ondoren jarduera pribatuak egiteko..

 • Erakundearen izenean goi-kargudunek  egiten dituzten bidaia gastuak:

  Nora Data Dokumentua
  EEBB-ra bidaia 2015/07/28-2015/08/03 pdf
  Txilera bidaia 2015/11/16-2015/11/20 pdf
  Erresuma Batura bidaia 2017/05/07-2017/05/12 pdf
  Madrilera bidaia 2018/02/14-2018/02/16 pdf
 • Behin-behineko langileriari buruzko informazioa opendatabizkaia webgunean kontsultatu daiteke esteka honetan:

 • Goi-kargudunen eta behin behiniko langileen sailari eta generoari buruzko banaketa.

Foru entitateak

 • Bizkaiko Lurralde Historikoko foru-sektore publikoa honako erakunde hauek osatzen dute:

  • Bizkaiko Foru Aldundia
  • Foru-erakunde autonomoak
  • Foru-erakunde publiko enpresarialak
  • Merkataritzako foru-sozietateak
  • Foru-fundazioak

  Bizkaia Gardenan Bizkaiko Lurralde Historikoko foru-sektore publikoaren organigrama eskaitzen dugu, bai eta foru-erakunde publikoen gardentasunaren atarietarako sarbidea ere.

 • GOI-KARGUDUNEN CURRICULUM PROFESIONALA ETA ORDAINSARIAK

  Bizkaiko Lurralde Historikoko foru-sektore publikoa, Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera, osatzen duten erakundeetako goi-kargudunen curriculum profesionala eta ordainsariak erakunde bakoitzean kontsulta daiteke:

  Foru erakunde autonomiaduna:

  GUFE

  Foru enpresa erakunde publikoak:
  Merkatarizeko foru sozietateak:
  Foru fundazioak:

  GOI-KARGUDUNEN ONDASUN ETA JARDUEREN AITORPENA

  Jardueren, ondasunen eta interesen erregistro bat dago sortuta, bertan, bai Bizkaiko Foru Aldundiko kide eta Goi-kargudunen bai Bizkaiko Lurralde Historikoko aurrekontu orokorretan jasotako gainerako erakundeetako kide eta goi-kargudunen aitorpenak agertzen dira.

  Erregistro hori apirilaren 12ko 80/2011 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera sortu zen. Foru Dekretu honek, Bizkaiko Foru Aldundiko kide eta goi-kargudunen eta,Bizkaiko Lurralde Historikoko aurrekontu orokorretan jasotako gainerako erakundeetako kide eta goi-kargudunen jardueren zein ondasunen eta interesen erregistroak eta aitorpenak sortu eta arautzen ditu. Honetaz gain, Foru Dekretu hau martxoaren 22ko 57/2016 Foru Dekretuaren bitartez aldatu da.

  Jardueren erregistroak izaera publikoa du, eta Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko legedian, administrazio-prozedurarenean eta foru dekretu horretan zehazten denaren pean dago.

  Bateraezintasun-araubidea azaroaren 21eko 5/2018 Foru Arauan dago ezarrita (Bateraezintasun FA erraz irakurtzeko edizioa). Gobernamendu onerako helburuarekin, foru arau honek eguneratu eta egokitu egingo du indarrean den araudia. Foru arau honen bidez objektibotasuna zaindu nahi da foru-kargu publikodunen jardunean; dedikazioa bermatu nahi da haien eginkizunak betetzeko orduan, eta interes publikoen nagusitasuna ziurtatu nahi da. Eta, horretarako, foru-kargu publiko batean aritu bitartean interes-gatazkak arindu edo saihesteko mekanismoak ezarri nahi dira.

  Foru-arau horrek, zehazki, printzipio etiko batzuk definitzen ditu, gobernamendu onari eta herritarrekiko harremanei buruzkoak, goi-karguen funtzioak betetzeko moduan orientabidea eskaintzeko. Horrez gainera, printzipiook gauzatzeko behar diren instrumentuak ere ematen ditu, eta haietariko bat dira, hain zuzen ere, jokabide-gidak, Bizkaiko Foru Aldundiko eta foru-erakundeetako goi-karguentzat pentsatuak. Bai foru-arauak eta bai jokabide-gida hauek erakunde- eta gestio-esparrua osatzera datoz, eta xede bera dute Aldundiaren gobernamendu onari buruzko gobernantza-tresnek.

  Jokabide-gidak tresna aproposa dira bermatzeko goi-karguek era zintzo, garden, inpartzial eta arduratsu batean jardungo dutela beren eginkizunetan, eta gobernamendu onaren kultura sortzea oinarritzat duen gobernantza-eredu baten aldeko apustua dira.

  Foru arau horren 3. artikuluan hau xedatzen da: Foru-kargu publikodunen katalogoa onetsiko da. Hurrengo estekan dago eskuragarri katalogo hori:Foru-kargu publikodunen katalogoa

  Urteko ondasunen eta jardueren deklarazioak

  Bizkaiko Foru entitateen goi-karguen jardueren eta ondasunen deklarazioa

  BATERAGARRITASUNAK

  Goi-karguek bigarren aktibitate bat eduki nahi izan ezkero baimen bat eskatu behar dute. Goi-karguei baimendutako jarduera horien zerrenda hurrengo esteka honetan kontsultatu daiteke:

  Bateragarritasunak

  KODE ETIKOA

  Kode Etikoa goi-kargudun guztiek sinatu dute eta hurrengo estekan ikusi daiteke:Aldundiko Entitateen Kode Etikoa

 • Foru Entitateen langileen entitateari eta generoari buruzko banaketa