INFORMAZIO INSTITUZIONALA

Erakundearen organigramari, eginkizunei, estatutuei eta barne-antolamendurako araudiari buruzko informazioa eskaintzen du, bai eta goi-kargudunei eta behin-behineko langileei buruzkoa ere.

Erakundeari buruzko oinarrizko datuak

 • INTERBIAK BIZKAIKO HEGOALDEKO AKZESIBILITATEA, S.A., Bilboko notarioa den José María Arriola Arana jaunak bere protokoloko 1.065 zenbakiarekin 2002ko maiatzaren 30ean egiletsi zuen eskritura publikoaren bidez eratu zen sozietate anonimoa da.

  INTERBIAK ez da “sozietate anonimo” huts bat, “Bizkaiko Foru Aldundiaren partaidetza baino ez duen pertsona bakarreko sozietate anonimoa” baizik. Hau da, Bizkaiko Lurralde Historikoaren araubide ekonomikoari buruzko urriaren 14ko 10/1997 Foru Arauak ematen duen definizioaren arabera, foru sozietate anonimoa da.

  Bere xedea, besteak beste, Bizkaiko Foru Aldundiak agintzen dizkion bideen arloko azpiegiturak eraikitzea, kontserbatzea, mantentzea, finantzatzea eta ustiatzea da. Eragiketa horiek sozietateak berak zuzenean edo hirugarrenen bidez egin ditzake.

  Foru aldundiaren aginpidepeko errepideak eta beste azpiegitura batzuk foruzko herri-sozietateen bitartez egiteko edota ustiatzeko agindutakoetarako oinarrizko arauak jarten dituan ekainaren 30eko 6/1998 Foru Arauak ezarri duenarekin bat, Bizkaiko Foru Aldundiak eta INTERBIAKek hitzarmen bat harpidetu zuten 2002ko abenduaren 27an; hitzarmen hori Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, 16. zenbakian, 2013ko urtarrilaren 24koan, eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak eskatzen dituen terminoak betez sinatu zen.

  INTERBIAK berariaz sortu zen izaera industrialik eta merkataritzako izaerarik ez duen interes orokorreko beharrizan bat asetzeko, hau da, Bizkaiko Irisgarritasun Plana 2003 betearazteko beharrezkoak ziren jarduketak garatzeko, besteak beste jarraian adierazten diren hauek:

  • A-8 autobidearen Bizkaiko tartea, Basauri eta Ermua artean, kontserbatzea eta kanonaren bidez ustiatzea.
  • Metropoliko Hegoaldeko Saihesbidea eraikitzea, kontserbatzea eta kanonaren bidez ustiatzea.
 • INTERBIAK, BIZKAIKO HEGOALDEKO AKZESIBILITATEA, S.A., sozietate publiko bat da, eta haren kapital guztia Bizkaiko Foru Aldundiarena da.

  Sozietatearen gobernu-organoak Batzar Nagusia eta Administrazio Kontseilua dira.

  Sozietateko kide bakarra denez, Bizkaiko Foru Aldundiak Batzar Nagusiaren eskumenak erabiltzen ditu. Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseilua da Interbiak sozietatearen Batzar Nagusia, Batzar Nagusia eratzea erabakitzen denean.

  Administrazio Kontseiluari dagokio sozietatea administratzea; gutxienez ere hiru kidek eta gehienez ere bederatzik osatzen dute kontseilua. Batzar Nagusiaren eskumena da Kontseiluko kide kopurua ezartzea eta kideak izendatzea.

  Batzar Nagusiaren bilerak bi eratakoak izango dira: ohikoak eta apartekoak. Ekitaldi bakoitzeko lehenengo sei hilen barruan egingo dira Batzar Nagusiaren ohiko bilerak.

  Administratzaileek bost urtez jardungo dute beren karguan; hala ere, berriro izan daitezke aukeratuak, behin edo gehiagotan, betiere bost urteko epeetarako. Epea amaituta, izendapena iraungiko da Batzar nagusiaren hurrengo bilera egiten denean edo Batzar nagusiaren ohiko bilera egiteko legezko epea igarotzen denean.

  Kontseiluak berak arautuko du bere funtzionamendua. Kontseiluaren erabakiak eta akordioak akta-liburu batean jasoko dira, eta Kontseiluko buruak edo, hala badagokio, buruordeak eta idazkariak sinatuko dituzte. Administrazio Kontseiluko idazkariak emango ditu akten ziurtagiriak; Kontseiluko buruak edo, hala badagokio, buruordeak ontzat eman beharko ditu ziurtagiri horiek.

  Batzar Nagusiak izendatuko ditu Kontseiluko buruak eta buruordeak. Batzar Nagusiak ez baditu izendapen horiek egiten, Administrazio Kontseiluak egingo ditu bere kideen artean. Horrez gainera, Kontseilua libre izango da idazkaria aukeratzeko; ez da beharrezkoa izango kontseilari bat izatea. Idazkaria bileretara joango da, eta hitz egiteko eskubidea izango du baina ez botoa ematekoa, kontseilaria ez bada.

  Administrazio Kontseiluaren eskumenen artean, sozietatearen ordezkaritza dago, auzietan eta auzietatik kanpo; horrez gainera, eskumen zabalak izango ditu oro har kontratuak egiteko eta era guztietako negozio eta egintzat egiteko, betebeharrak dakartzatenak eta xedatzekoak direnak, ohiko zein aparteko administrazioari buruzkoak direnak eta jabari hutsezkoak direnak, era guztietako ondasun higigarri eta higiezin, diru, balore higigarri eta merkataritzako efektuei dagokienez; salbuespen bakarra beste organo batzuen eskumenekoak diren gaiak edo sozietatearen xedean jasota ez daudenak izango dira.

  Administrazio Kontseiluari, era berean, eskumen hauek dagozkio, besteak beste: lizitazio, emakida, lehiaketa eta enkanteetan parte hartzea; era guztietako kontratuak egitea, egoki deritzen baldintzak jarrita, eta kontratuok zuzentzea, aldatzea eta hutsaltzea; Sozietatea ordezkatzea gai eta egintza administratibo eta judizialetan, zibiletan edo merkataritza arlokoetan eta zigor arlokoetan; Sozietateko zuzendari-kudeatzailea izendatzea eta kargugabetzea; Sozietateko langileak izendatzea eta kaleratzea, eta haien ordainsaria ezartzea.

  Azkenik, Administrazio Kontseiluak kontseilari eskuorde baten esku utzi ahal izango ditu modu iraunkorrean bere eskumen guztiak edo haietako batzuk, eta, hala denean, zehaztu ahal izango du nola erabili behar diren kontseilari eskuordeari emandako eskumenak; nolanahi ere, eskumen hauek ezin dira eskuordetzan utzi: urteko kontuen formulazioa eta kontu horien aurkezpena Batzar Nagusian, Kontseilua bera antolatzeko eskumenak, Batzarrak haren esku utzitakoak (azken kasu horretan, Batzar Nagusiaren beren-beregiko baimena dagoenean izan ezik).

Goi-kargudunak