Zerbitzu karta: Prebentzio, suhiltzaile eta salbamendu zerbitzua

GURE ZERBITZUAK

 1. Aholku ematea erakunde, enpresa eta partikularrei gure langileen esperientzia, ezagutza teknikoak eta espezializazioa oinarri hartuta.

  Zerbitzuarekin batera jardun dezaketen beste arlo zein zerbitzu batzuetako profesionalak trebatzea.

  Herritarrak informatu eta sentsibilizatzea, bereziki gizatalde sentiberenak, aurrea hartzeko eta hasierako uneetan jarduteko teknikei buruz, horretarako hitzaldiak, kanpainak, bisitaldiak suhiltzaile-etxera, eta abar erabiliz.

  Zerbitzuko langileen prestakuntza koordinatzea: lurraldeari buruzko ezagutza, arriskuak, zurgarriak (pertsonak, ondasunak, ingurumena…), beste agentzia batzuekiko koordinazioa eta prebentzio eraginkorrerako bestelako alderdi garrantzitsuak.

 2. Suaren Aurka Jardutea Eta Pertsonak, Ondasunak Eta Ingurumena Babestea Bizkaian gertatzen diren ezbehar guztietan.

  Arriskuaren mailaren arabera, ezbeharrak honela sailkatzen dira:

  • Larritasun handikoak: hiri-, industria- eta landa-suteak; lehergailuak; salbamenduak trafiko istripuetan; salgai arriskutsuekin izandako istripuak.
  • Larritasun ertainekoak: Hiriko erreskateak, suizidio-mehatxuak, arriskuan dauden pertsonak dituzten etxebizitzetarako sartzea, sute-arriskua duten etxebizitza itxietarako sartzea, gas-ihesak, kolapsatutako egituretan bilatzea eta erreskatatzea.
  • Larritasun txikikoak: etxebizitza itxietarako sartzea eta eraikuntzen sendotzea.
  • Premiazkoak ez diren esku-hartzeak: baso-suteak*, landa-erreskateak*, zuhaitzak eta erleak kentzea, xukatzea, prebentzioerretenak, ur-hornidurak, galtzadaren garbiketa, simulakroak, arrisku zehatzik gabeko bisitak, ikerketa eta prebentzioa.

   (*) Baso-suteek eta landa-erreskateek sarritan zaildu egiten dute erantzuteko denboraren konpromisoa, eremuak komunikazio-bideetatik urrun daudelako, iristeko zailak direlako eta oinez joan behar izaten delako.

  Beharrezko giza-baliabideak eta baliabide-materialak eskura jartzea aurreko esku-hartzeak gauzatu ahal izateko

  Biktimak eta kaltetuak egoki artatzea.

  Beharrezko eta eskatutako txostenak prestatzea burututako esku-hartzeei buruz

  Zerbitzuei eta erabiltzaileen eskubide eta betebeharrei buruzko araudia kontsultagarri dago Zerbitzu Karta testu osoa jasotzen duen agirian:

GURE KONPROMISOAK

 • GURE KONPROMISOAK

  1. Erabiltzaileak modu pertsonalizatu, atsegin, eta profesionalean artatzea; hartara, asebetetze inkestan batez beste 8,5eko puntuazioa baino gehiago lortzea.
  2. Zerbitzurako aproposak diren babes pertsonaleko ekipamenduak eta suhiltzaile ibilgailuak eskaintzea; hartara, asebetetze inkestan erantzun gehienek ekipamendu eta ibilgailuei egoki iriztea lortzea.

  NOLA NEURTZEN DITUGU

  1. Erabiltzaileen asebetetze maila balioztatu suhiltzaileen zerbitzuko langileen aldetik jasotako arreta pertsonalizatu, atsegin eta profesionalari dagokionez.
  2. Erabiltzaileen asebetetze maila balioztatu babes pertsonaleko ekipamenduei eta suhiltzaile ibilgailuei dagokienez.
  1. Prebentzio zerbitzua

   GURE KONPROMISOAK

   Informazio, aholkularitza eta sentsibilizazio zerbitzua eskaintzea erakundeei, partikularrei nahiz enpresei suteen prebentzioaren eta horien aurka esku hartzeko moduen gainean.

   Xede horretarako, honakoak gauzatuko dira:

   • Dibulgazio hitzaldiak edo urteroko jardunaldiak (gutxienez, urtean 2)
   • Komunikazio eta sentsibilizazio kanpaina (urtean 1)
   • Bisitaldi gidatuak eta erakustaldiak (eskaerak jaso ahala)
   • Webgune bat atontzea suteen aurkako prebentzioari buruzko informazio eguneratua eskaintzeko.
   NOLA NEURTZEN DITUGU
   1. Egin diren dibulgazio hitzaldien edo urteroko jardunaldien kopuruaren bitartez.
   2. Urtean egin diren komunikazio eta sentsibilizazio kanpainen kopuruaren bitartez.
   3. Egindako bisitaldi gidatuen kopuruaren bitartez.
   4. Egindako erakustaldien kopuruaren bitartez.
  2. Su itzaltze eta salbamendu zerbitzua

   GURE KONPROMISOAK
   1. Zerbitzuko profesionalek baretasuna eta lasaitasuna sentiaraztea erabiltzaileei, enpatiaz eta egoera kontuan hartuz jokatuz. Modu horretan, asebetetze inkestan, batez beste, 8,5eko puntuazioa baino gehiago lortzea.
   2. Hots egitea egoera jakin baten eraginpean egon daitezkeen bestelako zerbitzuei, zerbitzuak horrela antzematen duenean, horien esku-hartzea bizkortu eta errazteko helburuarekin.
   3. Eraikinetan ahalik eta kalte txikiena eragitea zerbitzuaren esku-hartzeetan, larrialdi egoerari lotutako arriskua aintzat hartuz. Hartara, asebetetze inkestan erantzun gehienek esku-hartzeari egoki iriztea lortzea.
   4. Webgunearen bitartez, hauei buruzko informazioa helaraztea herritarrei: suteak ekiditeko gomendioak eta argibideak; dauden suhiltzaile-etxeen, ibilgailuen eta profesionalen kopurua; eta horiek estali edo artatzen dituzten azalera (km2-tan) eta biztanleria.
   5. Txostenak egitea zerbitzuaren esku-hartzearen gainean; aldez aurretik eskatu beharko du erabiltzaileak eta idatziz bidaliko zaio txostena, eskaera egiteko erabili den bide beretik, gehienez 15 egun balioduneko epean kasuen %90ean.
   6. Erantzuna ematea larritasun handiko larrialdi guztiei 20 minutuko tartean eta %95ean gehienez 30 minutuko tartean*.
   7. Erantzuna ematea larritasun ertaineko larrialdi guztiei 25 minutuko tartean eta %90an gehienez 35 minutuko tartean*.
   8. Erantzuna ematea larritasun txikiko larrialdi guztiei 35 minutuko tartean eta %80an gehienez 45 minutuko tartean*
   9. Premiazkoak ez diren esku-hartzeetarako* zerbitzu egokia eskaintzea ; hartara, asebetetze inkestan gai horri dagozkion galderetan batez beste 8 baino gehiagoko puntuazioa lortzea.
   NOLA NEURTZEN DITUGU
   1. Erabiltzaileek ondoko alderdi hauei dagokienez izan duten asebetetze maila balioztatu: zerbitzuko langileek erakutsi duten baretasun zein lasaitasuna; eta zein neurritan hartu duten aintzat egoera euren jardueran.
   2. Bestelako zerbitzuetan eragina izan dezaketen egoeren jakinarazpenei lotutako ez-betetzeen kopurua.
   3. Esku-hartzearen ondorioz eraikinetan eragindako kalteak direla- eta erabiltzaileen asebetetze maila balioztatu.
   4. Webgunearen bitartez helarazitako informazioa.
   5. 15 egun baino lehen egindako txostenen ehunekoa.
    • Larritasun maila handiko larrialdiei erantzuteko batez besteko tartea.
    • 30 minutu baino gutxiagoan. erantzundako larritasun maila handiko larrialdien ehunekoa.
    • Larritasun maila ertaineko larrialdiei erantzuteko batez besteko tartea.
    • 35 minutu baino gutxiagoan erantzundako larritasun maila ertaineko larrialdien ehunekoa.
    • Larritasun maila txikiko larrialdiei erantzuteko batez besteko tartea
    • 45 minutu baino gutxiagoan erantzundako larritasun maila txikiko larrialdien ehunekoa.
   6. Erabiltzaileen asebetetze maila premiazkoak ez diren eskuhartzeetarako zerbitzuari dagokionez.
   *OHARRA:

   Zerbitzuarenak ez diren kausengatik denborak betetzea ezinezkoa denean izan ezik. Era berean, gehieneko denborak gainditu dituzten egoeren kausak aztertuko dira, larrialdi-mailaren arabera.

   • Larritasun maila handia: Hiri-suteak, industria-suteak, landa-suteak, lehergailuak, trafiko-istripuetako salbamenduak, salerosgai arriskutsuekin izandako istripuak.
   • Larritasun maila ertaina: Hiriko erreskateak, suizidio-mehatxuak, arriskuan dauden pertsonak dituzten etxebizitzetarako sartzea, sute-arriskua duten etxebizitza itxietarako sartzea, gas-ihesak, kolapsatutako egituretan bilatzea eta erreskatatzea.
   • Larritasun maila txikia: Arriskurik gabeko etxebizitza itxietarako sartzea eta eraikuntzen sendotzea.
   • Premiazkoak ez diren esku-hartzeak: baso-suteak*, landa-erreskateak*, zuhaitzak eta erleak kentzea, xukatzea, prebentzio-erretenak, ur-hornidurak, galtzadaren garbiketa, simulakroak, arrisku zehatzik gabeko bisitak, ikerketa eta prebentzioa.

   Urtero konpromiso horien betekizun maila webgune hauetan argitaratzen da:

   Konpromisoak ez betetzeagatik egin nahi diren kexak, erreklamazioak edo iradokizunak bideratu daitezke www.bizkaia.eus/suhiltzaileak webgunean eskuragarri dagoen formularioaren bitartez edo BFAk horretarako dituen bestelako bideak erabiliz. Jasotako kexa, erreklamazio edo iradokizunen %90 15 egun balioduneko epean, gehienez, erantzungo dira eta gainerako %10a, gehienez, 30 egun balioduneko epean, zerbitzuak jasotzen dituen egunean zenbatzen hasita.

   Zuzendu eta konpentsatzeko neurriak kontsultagarri daude Zerbitzu Kartaren testu osoa biltzen duen agirian.

ZERBITZU KARTAREN ARDURA DUEN UNITATEA

Larrialdien Kudeaketako eta Babes Zibileko Zuzendariordetza/ Larrialdien Kudeaketako eta Babes Zibileko Zuzendaritza Nagusia

Itzuli