EKONOMIARI, FINANTZEI ETA ONDAREARI BURUZKO INFORMAZIOA

Aldundiaren aurrekontuari zein urteko kontuei, ekonomia-iraunkortasunaren adierazleei, zerga-bilketako datuei, udal finantzaketari eta ondasun eta eskubide errealei buruzko informazioa eskaintzen du.

Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrekontuak

 • BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK

  Bizkaiko Lurralde Historikoaren Aurrekontu Orokorrak aurrekontu hauek osatzen dituzte: Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrekontuek eta foru-sektore publikoa osatzen duten foru-erakunde autonomiadun, foru-entitate publiko enpresarial, merkataritzako foru-sozietate eta foru-fundazioen aurrekontuek.

  Foru Aldundiak proposatuz gero, aurrekontuak onetsi dituzte Bizkaiko Lurralde Historikoko,Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 4.artikuluan ezartzen diren arabera.

  Foru Aldundiak egiten ditu Aurrekontuei buruzko Foru Araua jarraituz.

  • SAIL BAKOITZEAN: Aurrekontuak prestatzeko Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak ekainean onartutako norabide ekonomikoei eta teknikoei jarraituz, foru-diputatuek beren Sailaren Aurrekontuen aurreproiektua egiten dute eta sailari atxikitako foru-sektore publikoko entitateenak koordinatzen dituzte. Ondoren, Ogasun eta Finantza Sailari bidaltzen diote.
  • FORU ALDUNDIAK ONESTEA: Ogasun eta Finantza Sailak Aurrekontu Orokorrei buruzko Foru-Arauaren aurreproiektua egiten du. Ondoren, Ogasun eta Finantza Saileko foru diputatuak Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluari aurkezten dio, hark aztertu eta onartu dezan urriaren 31a baino lehen. Onartu ondoren, Batzar Nagusiei helarazten zaie, haren gainean eztabaidatzeko.
  • BATZAR NAGUSIEK ONESTEA: Bizkaiko Foru Aldundiak Aurrekontu Orokorrei buruzko Foru-Arauaren proiektua aurkezten die Bizkaiko Batzar Nagusiei, azaroaren 1a baino lehen. Batzar Nagusiek, proiektua aztertu ondoren, aldaketak egiten dizkiote, onesten dute, edo itzuli edo atzera botatzen dute, Batzar Nagusien Erregelamenduan adierazitako moduan.
  • Aurrekontu Foralei alegazioak:Foru-Araudian eta Batzar Nagusien Erregelamenduan xedatzen denari jarraitzen zaio. Batzar Nagusien Erregelamenduan, orobat, herritarrek, eragile sozialek eta beste batzuek alegazioak egiteko aukera jasotzen da.

   Herritarrek 10 egun dituzte parte hartu eta aurrekontu-proiektuari ekarpenak egiteko. Proposamen horiek talde politikoei helarazten zaizkie, kontuan har ditzaten.

   Batzar Nagusien egoitzan aurkeztu behar dira alderdi politikoek aurrekontuei egindako alegazioak, Aldundiak bere araubide forala jarraituz. Egindako zuzenketak eztabaidatu eta bozkatu ondoren, aurrekontuak bozkatzen dira.

   Bizkaiko Batzar Nagusiek Aurrekontu Orokorrei buruzko Foru-Araua onesten dute, eta Ahaldun Nagusiak agindua ematen du hura promulgatu eta BAOn argitaratzeko.

  Bizkaiko Foru Aldundiaren web-orrian Bizkaiko Batzar Nagusietarako esteka dago.

  Talde politikoek Lurralde Historikoaren Aurrekontu Orokorrei egindako aldaketak ikusteko, Jarduera-Ekimenak atalera joan behar da, eta, bertan informazioa honela iragazi: Espediente nagusia, Araugintza ekimenak mota, eta Espediente berezia, Aurrekontuen Foru Arauaren proiektua mota.

  Bizkaiko Lurralde Historikoaren 2019. urteko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 27ko 8/2018 FORU ARAUA, BAO. 250. zk. 2018, abenduak 31an argitaratua.

  Aurrekontua azaltzen dizugu:

  Zelan banatzen da bildutakoa? Zertan erabiltzen da?

  Aurrekontua bistaratu

  Aldundiaren aurrekontuen egiturari buruzko azalpena honako estekaren bitartez kontsultatu daiteke: AURREKONTUAREN EGITURAK 2019

  Aurrekontu osoak:

 • PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

  El Presupuesto General del Territorio Histórico de Bizkaia está compuesto por los siguientes presupuestos: los presupuestos de la Diputación Foral de Bizkaia y los presupuestos de las entidades forales autonómicas, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles forales y fundaciones provinciales que integran el sector público .

  La Diputación de la propuesta, el presupuesto aprobado por el Territorio Histórico de Bizkaia, Organizaciones Regionales de Bizkaia en la selección, ordenación y régimen del Reglamento 3/1987, de 13 de febrero, de Funcionamiento del Conjunto por 4.artikuluan.

  La lleva a cabo la Diputación de acuerdo con el Reglamento de Presupuestos Provinciales .

  • EN CADA DEPARTAMENTO: Siguiendo las orientaciones económicas y técnicas aprobadas por la Diputación Foral de Bizkaia en junio para la elaboración de los presupuestos, los Diputados elaboran sus Anteproyectos de Presupuestos del Departamento y coordinan las entidades del sector público adscritas al Departamento. Luego se envían al Departamento de Finanzas.
  • APROBADO POR EL CONSEJO PROVINCIAL: El Departamento de Hacienda y Finanzas elabora el proyecto de Reglamento General de Presupuestos Generales . Posteriormente, el Diputado Provincial del Departamento de Hacienda y Finanzas lo presenta al Consejo de Gobierno de la Diputación Provincial para su consideración y aprobación antes del 31 de octubre. Una vez aprobado, se remite a la Asamblea General para su discusión.
  • APROBACIÓN DE LAS ASAMBLEAS GENERALES: La Diputación Foral de Bizkaia presenta el proyecto de Reglamento Foral de los Presupuestos Generales a las Asambleas Generales de Bizkaia antes del 1 de noviembre. La Asamblea General, luego de examinar el proyecto, realiza cambios, lo aprueba, o lo devuelve o rechaza, según se indica en el Reglamento de la Asamblea General.
  • Alegatos al Presupuesto Foral: De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Foral y el Reglamento de las Asambleas Generales. El Reglamento de las Asambleas Generales también incluye la posibilidad de formular alegaciones por parte de ciudadanos, agentes sociales y otros.

   Los ciudadanos tienen 10 días para participar y realizar aportes al proyecto de presupuesto. Estas propuestas se remiten a los grupos políticos para su consideración.

   Las denuncias realizadas por los partidos políticos al presupuesto deben ser sometidas a la sede de la Asamblea General, siguiendo el sistema foral de la Diputación. Una vez debatidas y votadas las enmiendas realizadas, se vota el presupuesto.

   La Asamblea General de Bizkaia aprueba el Reglamento Foral de los Presupuestos Generales y el Delegado General ordena su promulgación y publicación en el BAO .

  En la web de la Diputación Foral de Bizkaia Nagusieta el enlace es.

  Para ver los cambios realizados por los grupos políticos al Presupuesto General del Territorio Histórico, diríjase al apartado Iniciativas de Actividades , donde se filtra la información de la siguiente manera: Archivo Principal, Tipo de Iniciativas Regulatorias y Archivo Especial, Tipo de Anteproyecto de Presupuesto Foral Regla .

  REGLAMENTO FORAL 2/2021 del Territorio Histórico de Bizkaia, de 24 de febrero, de Presupuestos Generales 2021,   BAO. 38. zk. 2021, publicado el 25 de febrero .

  Se puede consultar una explicación de la estructura presupuestaria de la Diputación en el siguiente enlace: ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS 202 1 

  PRESUPUESTOS COMPLETOS:
 • Inbertsioak,transferentziak eta urte anitzeko egitarauak.

  Biztanleko inbertsioari buruzko adierazlea eta beste adierazleak aurrekontuari dagokionez honako estekaren bitartez kontsultatu daiteke: AURREKONTU ADIERAZLEAK

Aurrekontu-betetzea

Defizita eta zorpetzea

Kontu orokorrak

Zerga-bilketa

 • Zergak zein tasak eta haiei lotutako zehapenak dira tributu itunduak, eta horiek guztiak baimentzea eta biltzea Foru Aldundiaren eskumena da, Ekonomia Itunaren arabera:

  • Zuzeneko zergak, pertsonek edo enpresek errentak edo ondarea lortzeari aplikatzen zaizkion zergak dira: PFEZa, sozietateen gaineko zerga, ondarearen gaineko zerga, etab.
  • Zeharkako zergak, kontsumoa kargatzen dute: BEZa, alkohola, tabakoa eta hidrokarburoak kargatzen dituzten zergak zerga bereziak, Ondare-eskualdakeen gaineko zerga, etab.
  • Tasak, onura pribatua lortzen delako ondasun edo zerbitzu publiko batetik edo jarduerak gauzatzen direlako zuzenbide publikoko erregimenean, premiamenduerrekarguaren ondoriozko sarrerak, berandutze-interesak eta zehapenak.

  Bizkaiko Foru Aldundiko diru-sarrera iturri nagusia dira, beste erakunde batzuen jasotako gainerako sarreren kontra.

  Hurrengo esteketan zerga itunduen bilakaera kontsulta daiteke:

Udalen finantzaketa

Hornitzaileei ordaintzea

 • Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko 2012ko apirilaren 27ko Lege Organikoak ordaintzeko batez besteko aldiaren kontzeptua ekarri zuen. Horren kalkulua uztailaren 2014ko uztailaren 25eko 635/2014 Errege Dekretuan zehaztuta dagoen metodologia arruntarekin bat definitzen du eta hori indarrean egon da 2018ko apirilaren 1era arte. 

  Errege Dekretu horretan definitu den   batez besteko aldiak ordainketari ekiteko batez besteko epea termino ekonomikoetan merkataritzako zorraren ordainketaren atzerakuntza moduan neurtzen zuen; adierazle hori desberdina da ordaintzeko legezko aldiarekiko. Neurketa horrek aukera ematen zuen balio negatiboa edukitzeko administrazioak, kasuan kasu, bere ordainketak fakturak edo obra-ziurtagiriak aurkeztu eta  egutegiko hogeita hamar eguneko epea igaro aurretik egiten bazituen.

  Uztailaren 25eko 635/2014 ED aldatzen duen 1040/2017 ED 2018ko apirilaren 1ean indarrean jarri ondoren aldatu egiten da ordainketaren batez besteko aldiaren adierazlearen kalkulua eta definizio berriaren arabera administrazio zordunak bere hornitzaileekiko dituen zorrak ordaintzeko behar duen denbora-tartea da,batez besteko epe moduan ere zenbatuta.

  Administrazio Publikoek hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldiaren kalkuluaren metodologia berria fakturak administrazioaren erregistroan sarrera duen datatik administrazioak horren ordainketa materiala egingo duen datara arte zenbatesten da eta kontuan hartzen dira, halaber, ordaintzeke dauden fakturak.

  Arauen arloko aldaketa honek ez du hornitzaileei ordaintzeko gehieneko epea aldatzen eta 30 egunetan jarrita jarraitzen du.

  Ordainketarako batez besteko epealdia

 • Bizkaiko Foru Aldundiko, Organismo Autonomoetako eta Foru Entitateetako Berankortasun Txostenak  honako estekaren bitartez kontsulta daitezke:

  Berankortasun-txostenak